A walk through the Praga North district in Warsaw / Spacer po warszawskiej dzielnicy Praga Północ

in Photography Lovers4 months ago (edited)

pra22.jpg

Praga North is a district in Warsaw on the right side of the Vistula River. Its supporters like the fact that there are many pre-war tenement houses here, it has retained its historical character. It is also a district considered quite dangerous. I came here yesterday and went for a walk on Targowa Street. See what it looks like.

Praga Północ to dzielnica Warszawy po prawej stronie Wisły. Jej zwolennikom podoba się to, że znajduje się tu wiele przedwojennych kamienic, zachowała swój historyczny charakter. Jest to jednocześnie dzielnica uznawana za dość niebezpieczną. Przyjechałam tu wczoraj i wybrałam się na spacer po ulicy Targowej. Zobaczcie, jak wygląda.

pra21.jpg

I liked this tenement house the most. It is an Art Nouveau tenement house by Izrael Galberg. It has very nice details on the facade, incl. flower stalks waving or flower garlands. Besides, I like the shape of the building, rounded in many places.

Najbardziej spodobała mi się ta kamienica. To secesyjna kamienica Izraela Galberga. Ma bardzo fajne detale na fasadzie, m.in. łodygi kwiatów, które falują czy girlandy kwiatów. Poza tym podoba mi się zaokrąglona w wielu miejscach forma budynku.

pra8.jpg

This townhouse has a great turret. The apartments below have rounded balconies. I like such architectural inserts. Instead of the usual square interiors, circular walls in the room.

Ta kamienica ma świetną wieżyczkę. Mieszkania, które znajdują się poniżej posiadają zaokrąglone balkony. Podobają mi się takie wstawki architektoniczne. Zamiast zwykłych kwadratowych wnętrz, koliste ściany w pomieszczeniu.

pra9a.jpg

This is an example of Praga North graffiti. Street art is very present there. There are also a lot of murals.

A to praskie graffiti. Na Pradze Północ sztuka uliczna mocno się rozwinęła. Jest też dużo murali.

pra17.jpg

What I like about Praga Północ is that you can go back a bit in time. Many shops look as if no one has changed anything in them for years, you can remember how you used to shop in the past - at local markets. And these markets have the same atmosphere as they used to be. If someone likes such flashbacks, he or she may like it here.

Na Pradze Północ podoba mi się to, że można się jakby trochę cofnąć w czasie. Wiele sklepów wygląda tak, jakby nikt nic w nich nie zmieniał od lat, można sobie przypomnieć, jak kiedyś się robiło zakupy - na miejscowych targowiskach. I te targowiska mają klimat taki jak kiedyś. Jeśli ktoś lubi takie retrospekcje, może mu się tu spodobać.

pra16.jpg

pra15.jpg

When it comes to people, nothing bad has ever happened to me here, and I have been to Praga North a few times after dark, but you know how everywhere - it's worth being careful.

Jeśli chodzi o ludzi, nigdy nie spotkało mnie tu nic złego, a kilka razy zdarzyło mi się być na Pradze Północ po zmroku, ale wiadomo, jak wszędzie - warto uważać.

pra18.jpg

pra19.jpg

And these are the next tenement houses on Targowa Street.

A to kolejne kamienice z ulicy Targowej.

pra10.jpg

pra13.jpg

pra12.jpg

pra4a.jpg

pra5a.jpg

pp1.jpg

20220118_133223.jpg

Sort:  

The architecture of the buildings and street art is something that won't be understood by anyone, but which in reality is pure art. We have plenty of these in the city where I'm currently living but I'm really happy to see a part from a different place on the world through your post! ☺️

Thanks, I'm glad you liked the places I showed. Sometimes I'm amazed when I see some buildings in my city or read their history. I often learn something interesting about them ☺️

Exactly! The same feeling I get here. There are lots of people who are focusing on the destination itself losing lots of details and aspects of other places they are crossing 🙂

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Thanks @ecency 😊

I love seeing the cool architectural details there and the murals are cool

Thanks for joining Wednesday Walk :), I truly enjoy exploring the world virtually each Wednesday seeing walks from all around the globe and feeling I am there and experiencing it all myself, such as I did in your post just now :)

Thanks. Yes, it gives you the opportunity to enter completely different worlds for a moment. I love Hive for that 😊

Thats one of the things I love about Hive as well :)

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!