Be Happy Museum / Muzeum, w którym możesz poczuć się jak dziecko i poprawić sobie humor

behapp1.jpg

There is a museum in Warsaw that will appeal to people who have good contact with their inner child, who just want to play for a while by looking at their deformed body and face in special glasses, or who like to take pictures of themselves in interesting surroundings.

W Warszawie istnieje muzeum, które spodoba się osobom, które mają dobry kontakt ze swoim wewnętrznym dzieckiem, chcą przez chwilę się po prostu pobawić oglądając swoje zniekształcone ciało i twarz w specjalnych lutrach albo lubią robić sobie zdjęcia w ciekawym otoczeniu.

behapp8.jpg

As the name suggests, we are supposed to feel happy in the museum. There are various rooms here designed in such a way that you can take nice photos on social media, or just for yourself. Each room has different sceneries, e.g. with a huge cake and ice cream - as in the picture below. You can stand in such a way that a funny photo will be created 😉

Jak sama nazwa wskazuje w muzeum mamy czuć się szczęśliwi. Są tu różne sale zaprojektowane w ten sposób, żeby można sobie w nich było zrobić fajne zdjęcia na media społecznościowe, albo po prostu dla siebie. W każdym pomieszczeniu znajdują się inne scenerie, np. z ogromnym tortem i lodami - tak jak na zdjęciu poniżej. Można sobie stanąć w taki sposób, że powstanie zabawna fotka 😉

behapp2.jpg

There is a lot of pink and romantic scenery here. There is even a retro telephone box filled with flowers. In another room, we can take a photo with huge donuts or candies in the background. There are also unicorns. Lots of fairy-tale themes. In such an environment, you can forget about reality for a moment 😉

Dużo tu różu i romantycznych scenerii. Znalazła się tu nawet retro budka telefoniczna wypełniona kwiatami. W innym pomieszczeniu możemy zrobić zdjęcie na tle olbrzymich donatów albo cukierków. Są też jednorożce. Dużo bajkowych motywów. W takim otoczeniu można na chwilę zapomnieć o rzeczywistości 😉

behapp5.jpg

There were also motives related to Warsaw. You can sit on a large fin and pose as the Warsaw Mermaid. Many people, during their stay in Warsaw and visiting the capital, take a picture of themselves with the monument to the Warsaw Mermaid on the Vistula River, and here you can play her role.

Nie mogło zabraknąć motywów związanych z Warszawą. Można usiąść na wielkiej płetwie i zapozować jak Syrenka Warszawska. Wiele osób podczas pobytu w Warszawie i zwiedzania stolicy robi sobie zdjęcie z pomnikiem Syrenki Warszawskiej nad Wisłą, a tu można się w nią wcielić.

behapp3a.jpg

There are a lot of rooms. You can take a picture in pink balls - like in children's playrooms, only here the colors are more pleasant, and you can roll in these balls ... feel the same as a big child 😉 or like a photographer who suggests posing with different backgrounds in the back, only here are plenty to discover for yourself.

Sal jest bardzo dużo, z ciekawszych - można zrobić sobie zdjęcie, jakby się było na okładce magazynu "Vogue". Zrobić sobie zdjęcie w różowych kulkach - takich jak w figlorajach dla dzieci, tylko tu kolory są przyjemniejsze, no i można się poturlać w tych kulkach... poczuć się tym samym jak duże dziecko 😉 albo jak u fotografa, który proponuje pozowanie z różnymi tłami z tyłu, tylko że tu jest ich mnóstwo do samodzielnego odkrycia.

behapp4.jpg

Original content by @katiefreespirit
All photos and text are my own.

Oryginalna treść autorstwa @katiefreespirit
Wszystkie zdjęcia i tekst są moje.

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more